LAZKO Bodysuits | Luxusné dámske body

Dámske body, dámske doby s dlhým rukávom, dámske body s krátkym rukávom, dámske body bez rukávov, čipkované dámske body, dámske body s čipkou, dámske body s tylom, dámske body na každú príležitosť, bavlnené dámske body, body na ramienkach, sexi dámske body, luxusné dámske body

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba – kupujúci / návštevník webstránky,

Predávajúci: LAZKO bodysuits fashion s. r. o.
Prevádzkovateľ: LAZKO bodysuits fashion s. r. o.; Andreja Žarnova 1892/12, 010 01 Žilina; IČO: 54306922

Zodpovedná osoba: Martin Lazur
Ďalší príjemcovia osobných údajov – Nami poverené logistické spoločnosti

Prevádzkovateľ vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť v zmysle § 44
zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ
máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám na
mail: lazko.bodysuits@gmail.com , telefonicky volajte na číslo: 0902 654 895 alebo nás navštívte
osobne na vyššie uvedenej adrese prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia
európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) Dotknutá
osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať sa informácií o
svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich
osobných údajov prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej
osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Dotknutá osoba má právo: podať sťažnosť dozornému orgánu,
namietať proti spracúvaniu, požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim
sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných
údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

ROZSAH SPRACOVANIA ÚDAJOV PRI UZATVORENÍ ZMLUVY (OBJEDNÁVKY)

Ak sa zaregistrujete na jednej z našich webových stránok/aplikácií a/alebo uzavriete s nami inú zmluvu, spracujeme údaje potrebné na uzatvorenie, vykonanie alebo ukončenie zmluvy s vami. K tomu patria:

Meno, priezvisko
Fakturačná adresa a adresa dodávateľa
E-mailová adresa
Údaje faktúry a platobné údaje
Telefónne číslo

Na realizáciu kúpnych zmlúv prostredníctvom našich webových stránok/aplikácií je potrebné ďalšie nasledovné spracovanie údajov:
Vaše platobné údaje budú odovzdané nami povereným poskytovateľom platobných služieb, ktorí spracujú platbu (platby). Informácie o vašej adrese doručenia odovzdáme nami povereným logistickým spoločnostiam a prepravným partnerom. S cieľom zabezpečiť, aby sa doručenie tovaru vykonávalo podľa vašich želaní, poskytneme v prípade potreby vašu e-mailovú adresu a v prípade potreby aj telefónne číslo nami poverenej logistickej spoločnosti, a/alebo prepravného partnera, ktorý prevezme doručenie. Títo vás môžu kontaktovať pred doručením, aby ste sa s nimi dohodli na podrobnostiach doručenia a/alebo aby oznámili doručenie. Príslušné údaje sa sprostredkujú výhradne na príslušné účely.
Sprostredkovanie údajov poskytovateľovi dopravných služieb
Na účely doručenia objednaného tovaru spolupracujeme s poskytovateľmi logistických služieb/dopravnými spoločnosťami a/alebo prepravnými partnermi: Týmto sa môžu sprostredkovať nasledujúce údaje na účely doručenia objednaného tovaru alebo jeho oznámenia: Meno, priezvisko, poštová adresa a tiež prípadne e-mailová adresa a telefónne číslo.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený);
účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov;
poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti
súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie
strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje
sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie
krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal
jej osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu. Uvedenú žiadosť
alebo informácie o úniku osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania
osobných údajov prevádzkovateľom možno adresovať prevádzkovateľovi, na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0902 654 895, resp. na elektronickej adrese: lazko.bodysuits@gmail.com

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje,
ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim
prístup a ďalšie informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórii spracúvaných
osobných údajov, o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o
príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje
prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o
primeraných zárukách vyžadovaných zákonom, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je
možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných
údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných
údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás, existencii automatizovaného individuálneho
rozhodovania vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného
spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na
vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s
výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami,
spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom) V týchto prípadoch poskytne
prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované
poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami
požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva
iných fyzických osôb.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov
máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej
konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné údaje
na týchto právnych základoch:
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
alebo tretej strany.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné
oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo
záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie
osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v
rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných
údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho
marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás
týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú
na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je
spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných
údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:
a, osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b, odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c, budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
d, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e, dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,
f, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15
ods. 1. zákona Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie
uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a
náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo
prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné
a, na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b, na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d , na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak
je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov
takého spracúvania, alebo
e , na uplatnenie právneho nároku.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
a, namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich
osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
b, spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o
obmedzenie ich použitia,
c, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo
d, namietate spracúvanie osobných údajov;
e, prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa
spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje
prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho
nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný Vás
informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ V SÚVISLOSTI S OPRAVOU, VYMAZANÍM ALEBO OBMEDZENÍM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje)
opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak
to požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje.
Právo na prenosnosť osobných údajov
Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť
tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie
Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom
osobné údaje sa spracúvajú buď
a, na základe Vášho súhlasu,
b, alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie
opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Toto právo nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté
právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných
údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci zverenej prevádzkovateľovi.

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane
osobných údajov máte podľa § 100 tohto zákona právo podať Úradu na ochranu osobných
údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či
došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k
porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia
na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom
webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených
v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo
na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo
uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.

Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov)
možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý vykonáva dohľad nad
spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľovi takisto možno oznámiť únik osobných údajov či
iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo
kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk .
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť
zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže
uplatniť blízka osoba.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ
bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných
nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním
informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný
písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných
údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu
tejto písomnej informačnej povinnosti.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY USKUTOČNENIA OBJEDNÁVKY
1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka
ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady
predaných výrobkov – vyplývajúce z planenia zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno,
priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny
kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY ZASIELANIA MARKETINGOVÝCH INFORMÁCIÍ
Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia
všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba
vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY SPRACOVANIA COOKIES
Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k
spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, analýza návštevnosti –
google analytics, facebook ads.
Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží v počítači
používateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba
vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné
z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré
sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač
zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu
dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookies vo
vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookies a nastavenia Vášho prehliadača.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR, časť 7.9
v organizačnej smernici našej dokumentácie)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré
sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Prejsť na začiatok